موارد آموزشی و طبقه بندی آموزشی

از آنجا که جیت کان دو یک تفکر و هنر رزمی نامحدود می باشد، هر تکنیکی و تاکتیکی که در درگیری های خیابانی واقعی کاربرد داشته باشد در جیت کان دو آموزش داده می شود، چند سیستم قدرتمندی که در جیت کان دو آموزش داده شده و جزء موارد آموزشی اصلی می باشند به شرح ذیل می باشند :

( جهت مطالعه توضیحات هر کدام از موارد بالا روی آن کلیک نمایید )

آموزش در جیت کان دو به موارد ذکر شده در بالا خلاصه نشده و همانطور که بیان شد، هنرجو پس از طی مراحل اصلی و اولیه می تواند تکنیک های کاربردی از سیستم های رزمی دیگر را استخراج و یا در مراحل بالاتر تکنیک ها و تاکتیک های کاربردی ای را خلق کرده و آنها را تمرین کند.