اجتناب از درگیری

بروس لی  ( محقق رزمی ، هنرپیشه و بنیانگذار سبک جیت کان دو ) در کتاب تائوی جیت کان دو خود می نویسد :

بهترین راه پیروزی در یک درگیری ، اجتناب از درگیری می باشد .

این سخن بروس لی بیانگر این می باشد که جیت کان دو و دیگر هنرهای رزمی در اصل برای دفاع از خود بوده و از آنجا که یک جیت کان دو کار ماهر، در یک درگیری می تواند آسیب های جبران ناپذیر و مرگباری را به حریف خود وارد سازد، آموزش روش های اجتناب از درگیری یک امر الزامی در سیستم آموزشی جیت کان دو می باشد.

روش های اجتناب از درگیری بطور کلی به سه بخش تقسیم می شوند :

1-     پیشگیری از خشونت

در این بخش اصول پیشگیری از خطرات و وقوع درگیری و اصول افزایش هوشیاری آموزش داده می شوند.

3-     قوانین حقوقی

از آنجا که اغلب اوقات پس از وقوع درگیری های خیابانی، طرفین درگیری باید نسبت به اقدامات خود در برابر مراجع قضایی پاسخگو باشند، یادگیری قوانین حقوقی به هنرجویان کمک می کند تا بدانند چه زمانی می توانند از آموخته های خود برای دفاع، و در چه سطحی استفاده کنند .