پیشگیری از خشونت

pishgiri

پیشگیری از خشونت در واقع به معنی رعایت اصول و انجام رفتارهایی است که از بروز خشونت و درگیری جلوگیری کند.

مهم ترین دلیل آسیب پذیری افراد در برابر خشونت ها و جرایم، آگاهی پایین از نحوه ی پیشگیری و روبروشدن با حوادث و هوشیاری کم می باشد؛ بنابراین می توان گفت، بطور کلی برای پیشگیری از خشونت، باید یکسری نکات حفاظتی که نقش تامین  امنیت در زندگی روزمره را دارند، آموخته شده و با افزایش هوشیاری، این امور حفاظتی در زندگی روزه بطور ناخودآگاه انجام شوند.

لذا در این وب سایت مباحث پیشگیری از خشونت تحت دو عنوان نکات حفاظتی و هوشیاری ارائه می شوند. در بخش نکات حفاظتی به نکات امنیتی پیشگیری از خشونت (اعم از پیشگیری از نزاع، سرقت، ماشین ربایی، آدم ربایی، تجاوزجنسی و … ) پرداخته می شود و در بخش هوشیاری، اصول افزایش سطح هوشیاری و موقعیت شناسی آموزش داده می شوند.