آموزش

از آنجائيكه يكي از اهداف این وب سایت شخصی بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در رابطه با تفکر جیت کان دو است، در اين رابطه اطلاع رسانی درباره موارد آموزشی‌ و آموزش دست اندر كاران اين هنر رزمی (‌مربي – داور – ورزشكاران )‌ از اهميت خاصي برخوردار است ، لذا بخش آموزش به قسمت های زیر تقسیم می گردد :

در این بخش سیستم های آموزشی در جیت کان دو بطور اختصار معرفی شده و کاربرد آنها در جیت کان دو و درگیری های خیابانی بیان می گردد.

در این بخش مقالات آموزشی مرتبط با هنر رزمی جیت کان دو قرار داده شده اند.